motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 se týká dětí, které dosáhly do 31. 8. 2020 věku 5 let.

Zákonný zástupce může pro své dítě (pro které je předškolní vzdělávání povinné) zvolit individuální vzdělávání. Své dítě pak může vzdělávat doma sám, vzdělávat ho může jiná osoba, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

  • Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech
    • 4 souvislé hodiny denně
  • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol).
  • Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbá-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se přestupku podle školského zákona.

Omlouvání nepřítomnosti dítěte:

  • Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce.
  • Ředitelka školy nebo zástupce ředitele je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
  • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.