motto školy: „Řekni a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a porozumím“

Úplata za předškolní vzdělávání + stravné

Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání a stravy je hrazena bezhotovostně – formou inkasa nebo po dohodě s vedením mateřské školy platba hotově či zasláním na účet.

Žádáme rodiče o zřízení souhlasu k inkasu pro účet MŠ Ohrazenice č. ú.: 181474706/0300 s limitem 1 500,- Kč (školné + stravné)
– potvrzení o souhlasu k inkasu předat v MŠ na začátku docházky dítěte do MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná společně s úhradou za stravné 15. dne následujícího měsíce – vybíráme zpětně.

Měsíční platba za školné je stanovena ve výši 380,- Kč.

Rodiče dětí, kteří jsou v MŠ posledním rokem, nehradí úplatu za předškolní vzdělávání.

Odhlašování dětí:
Odhlašování dětí lze provádět do 7:30 toho dne, osobně nebo telefonicky. Neomluveným dětem je započítávána strava.

O prázdninách se účtuje strava pouze přítomným dětem a školné je vypočtené poměrnou částkou.

CENA STRAVNÉHO děti do 3 – 6 let   děti s odkladem ŠD
svačina   7,-Kč    8,- Kč
oběd 22,- Kč  25,-Kč
odpolední svačina   6,- Kč    7,-Kč
Pitný režim   3,-Kč    3,-Kč
Celkem  38,- Kč  43,-Kč

Upozorňujeme rodiče, že dle zákona 561/2004 Sb. §35 odst. 1 včasné neuhrazení úplaty za předškolní vzdělávání a za školní stravování
je důvodem k ukončení docházky do MŠ.